Retenční prostor na Knapoveckém potoce

Koncepce provedených opatření:

Jedná se o vodní dílo, jehož účelem je zajištění stability části koryta Knapoveckého potoka pod obcí Knapovec a provedení opatření pro omezení posunu transportovaných splavenin do spodní části vodního toku.

V rámci stavby bylo pod obcí Knapovec pod výtokem ze silničního propustku navrženo v úsecích přirozené sedimentace sunutých splavenin zřízení dvou příčných objektů (přehrážek) s obnovitelným retenčním prostorem. Slouží pro zachytávání splavenin sunutých při zvýšených průtocích z horní části toku. Spodní objekt v ř.km 2,395 ve formě zemní hrázky s jádrem z drátokamenných košů napříč údolnicí s využitím a rozšířením stávajícího retenčního prostoru. Horní objekt v ř.km 2,487 na stávající trase toku s dílčím dotěžením retenčního prostoru a opevněním břehů kamennou rovnaninou. Celková kubatura pro zachycení splavenin u obou objektů je 2100 m3. Pro odvoz usazeného sedimentu z přehrážek byla v rámci stavby zřízena odvozní štěrková cesta. V listopadu 2014 byla provedena v této lokalitě výsadba stromů a keřů.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť 260, autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Dodavatel: LTM Litomyšl, spol. s.r.o.
Realizace: 10/2012 – 5/2013
Financování: investice – dotace § 35 lesního zákona
Vodní tok: Knapovecký potok
ČHP: 1-02-02-057
K.ú.: Hylváty, Knapovec
Obec: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický

Fotografie: