Markoušovický potok – zkapacitnění

Markoušovický potok je pravostranným přítokem říčky Rtyňky. Stavba se nachází v intravilánu obce Velké Svatoňovice ve spodním úseku toku mezi malými vodními nádržemi Aman a Batňovický rybník.

Jednalo se o úpravu koryta vodního toku v délce 269 m, jejímž účelem bylo zvýšení průtočné kapacity na Q 5-10 a zajištění stability části koryta toku. Bylo provedena rozšíření koryta toku s stabilizace břehů i dna koryta toku. Stabilizace břehů byla provedena kamennými rovnaninami se založením 0,6 m do dna a sklonem návodního líce  1 : 1 a zdmi z lomového kamene s jádrem z vodostavebního betonu v místech v blízkosti nemovitostí. Stabilizace dna byla provedena příčnými objekty – balvanitými spádovými objekty a balvanitými stabilizačními pasy, v místech oboustranných zdí betonovými příčnými pasy. Úpravou došlo zároveň ke snížení podélného spádu.

Předmětná délka toku byla rozdělena do 11 úseků, z nichž dva zůstaly bez úpravy. V úseku II byly zbudovány 3 ks betonových stabilizačních pasů z vodostavebního betonu s výstuží ze sítí KARI, v ostatních úsecích (vyjma úseků bez úprav) bylo zbudováno 26 balvanitých stabilizačních pasů tvořených řadou vyrovnaných kamenů hmotnosti nad 1,5 t ve tvaru vydutého oblouku proti směru toku.

Projektant: MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260
Dodavatel: DREDGER s.r.o. , Dubina 30, 362 72 Kyselka
Realizace:  2018 – 2019
Cena stavby: 5 201 854,98 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – program 129 260 Prevence před povodněmi III a vlastní zdroje LČR, s.p.
Vodní tok/ Ř.km.: Markoušovický potok /
ČPH / IDVT:  1-01-02-047  /  10185357
KÚ: Velké Svatoňovice
Okres / Kraj: Trutnov / Královehradecký
Fotogalerie