PŠ 08/2010 Černý potok, ř.km 0,000-0,750

Stavba se nachází na Černém potoce v k.ú.Bílý Potok a Hejnice, ve východní části Frýdlantského výběžku na úpatí severního svahu Černé hory v Jizerských horách. Černý potok je levostranným přítokem řeky Smědé. Vlivem ničivých srpnových povodní 2010 byl Černý potok jedním z nejvíce poškozených toků ve správě Lesů České republiky,s.p., Správě toků-oblasti povodí Labe. Upravovaný úsek koryta Černého potoka je délky 655m. Stavba začíná v zastavěné části obce Bílý Potok v ř.km 0,055 a končí nad obcí v ř.km 0,710.

Jednalo se o odstranění povodňových škod ze srpna 2010, při kterých došlo k silné břehové erozi a úplné destrukci příčných výškových objektů- stupňů a skluzů s následným výrazným zahloubením nivelety pod základy podélného opevnění místy o 1-2,8 m. Povodňový průtok změnil zásadním způsobem parametry koryta, došlo k výraznému navýšení podélného spádu.

Stavbou byly obnoveny základní parametry koryta toku v původní trase. Byla provedena obnova stabilizace dna pomocí příčných dnových objektů (stabilizační balvanité pasy a balvanité prahy s výškovým převýšením 0,4m ) a dále obnova spádových objektů hydr. výšky1,4 m. Tyto objekty jsou umístěny v místech, kde bylo poškozeno podélné opevnění, vytváří základní stabilizační prvky obnovené nivelety dna, jsou provedeny ve tvaru vydutého oblouku z lomového ostrohranného nepravidelného kamene hmotnosti nad 3tuny, přelivná hrana těchto příčných objektů je členitá a pružná. Úseky mezi těmito objekty jsou doplněny stávajícími balvany a kameny s vysokým stupněm drsnosti a členitosti s možností vytváření tůní s vodní hladinou. Dále byla provedena rekonstrukce opěrných zdí z LK s betonovým jádrem a rekonstrukce rovnanin z LK přizpůsobených výšce břehové hrany (stabilizace břehových nátrží) o hm 1-3tuny, se založením min.0,8-1,2m pod niveletu dna kameny o hm nad 3tuny, s uložením nejdelším rozměrem kamene kolmo na osu toku do prostoru konstrukce rovnaniny. Stavba jako celek má přírodě blízký vzhled.

Veškerý použitý kámen na stavbě byl výhradně lomový kámen místního původu – liberecká žula.

Projektant: Maresa s.r.o., Býšť
autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
Dodavatel: „Sdružení Černý potok“
SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., Vižňov 252, 594 83 Meziměstí 3
M-SILNICE a.s., Husova 1694, 530 03 Pardubice – vedoucí účastník sdružení
Realizace:  2011 – 2012
Cena stavebních prací: 16 421 199,- Kč
Financování: investice (rekonstrukce) – dotace MZe – odstranění povodňových škod
Vodní tok: Černý potok
ČHP: 2-04-10-004
K.ú.: Bílý Potok pod Smrkem, Hejnice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký

Fotografie:


příčné objekty s tůněmi

příčné objekty s vytvořením tůní

příčný objekt s betonovým žebrem – detail

probíhající stavební práce

po povodni – před stavbou

po stavbě – dokončovací práce

po povodni

po stavbě