VN Stará Obora

Kraj: Pardubický; obec: Běstvina; k.ú. Běstvina

Jedná se o kompletní obnovu průtočné vodní nádrže „VN Stará Obora“ o rozloze 0,17ha a vybudovaní 7 tůní o rozloze 384 m2 nacházející se v lesním komplexu u obce Běstvina. Obnova vodní nádrže spočívá v kompletní rekonstrukci hráze, vybudování nového požeráku, bezpečnostního přelivu a odstranění letitého sedimentu (zeminy) ze zátopy.   

V roce 2022 bylo vybudováno všech 7 tůní a byly započaty práce na obnově vodní nádrže. V současné době jsou práce plánovaně přerušené z důvodu zajištění minimalizace negativních dopadů a kvůli zajištění podmínek pro přežití populace užovky obojkové, která se v této lokalitě vyskytuje. V roce 2023 bude obnova vodní nádrže kompletně dokončena.

Uvedená akce řeší především retenci vody v krajině (obnova VN a vybudování tůní), doplňkovým opatřením je hrazení lesotechnických meliorací. Zároveň se jedná o opatření pro zpomalení odtoku a akumulaci přívalových vod, respektive bude zlepšena hydrologická situace území. Bude pozitivně ovlivněn splaveninový režim na vodním toku a také bude zajištěna ochrana okolních lesních pozemků. V neposlední řadě dojde k posílení biotopové funkce lokality, vytvoří se biotopy pro mokřadní druhy rostlin a živočichů.

V rámci akce byla odstraněna černá skládka nacházející se na lesním pozemku v rámci likvidace zeminy ze zátopy vodní nádrže.

Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Pardubického kraje z § 35 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., (Lesní zákon).

cena stavebních prací: 1 669 081,03 Kč bez DPH
zahájení stavebních prací: říjen 2022
dokončení stavebních prací: říjen 2023