Žďárský potok

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ŽĎÁRSKÝ POTOK

  • PROJEKTANT:   Ing. Josef Mareš, autorizovaná projekční kancelář MARESA s.r.o. v oboru vodohospodářských
                                  staveb, Býšť 260,  533 22 Býšť
  • REALIZACE :      r. 2007 – 2008 firmou PROLES s.r.o., Vodařská 484/5, 619 00 Brno

Žďárský potok je drobným vodním tokem ve správě LČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Labe, č.h.p.: 1-01-01-040. Je levostranným přítokem Starobuckého potoka , nad obcí Staré Buky, okres Trutnov. Na tomto vodním toku byla v letech 2007-2008 realizovaná opatření vyplývající z protipovodňových potřeb povodí, řešící významné omezení transportu splavenin při povodňových průtocích do dolních částí tratě koryta vodoteče.

Byla realizovaná retenční přehrážka s vybíratelným retenčním prostorem a úprava koryta vodního toku pod ní. Retenční přehrážka z drátokošů s výplní z lomového kamene, včetně vyprofilovaného retenčního prostoru, opevněného dopadiště kamennou rovnaninou. Výška základní sekce objektu přehrážky nad niveletou dna retenčního prostoru je 2,2m, délka tělesa přehrážky v koruně je 26 m, v základu 18,0m a výška přelivné sekce je 1,0m.

Břehy jsou stabilizovány kamennou rovnaninou a ve dně je realizována soustava 6 příčných prahů výšky 0,3m z odkorněné kulatiny se stabilizovanými tůněmi a 4 ks příčných prahů výšky 0,2m z odkorněné kulatiny.

Fotopříloha: