Revitalizace Kunštát

Projekt byl revitalizačním opatřením na toku Kunštát v obci Orlické Záhoří. Jednalo se o renaturaci upraveného koryta.  Vodohospodářské opatření podporuje přirozené korytotvorné procesy, omezení zanášení koryta dále po toku, obnovu přirozených funkcí vodního toku a nivy, optimalizaci hydrologické situace v povodí a v neposlední řadě významné zvýšení ekologické hodnoty a biodiverzity toku a přilehlého území.

Tok byl v minulosti směrově i spádově razantním způsobem upraven. Bylo provedeno napřímení toku, došlo ke geometrizaci příčného průřezu koryta (tzv. lichoběžníkový profil) a k jeho velkému zahloubení pod úroveň okolního terénu.

Na dvou úsecích toku o celkové délce 1104 m byly podpořeny renaturační procesy pomocí zásahů v korytě, např. směrovače proudu, příčné skluzy, příčné rozražeče, kořenové a technické rybí úkryty, trdliště, a bylo provedeno pozvolné svahování břehů. V přilehlém pásu nivy byla instalována spící opevnění a bylo vybudováno broukoviště a ještěrkoviště. Dále byly vybudovány průtočné a neprůtočné tůně (8 ks) a provedena výsadba 147 ks stromů a 117 ks keřů.

Projekt byl navržen jako komplexní opatření na toku a nivě na ploše 19 040 m2 (podpora renaturace toku a jeho vývoje do nivy, tvorba tůní, doprovodné výsadby).

pravostranný přítok Divoké Orlice​

Projektant: Ing. Jiří Ježek, Pardubice
Dodavatel: POPR spol. s r.o., Hradec Králové
Realizace: 2019 – 2020
Cena stavby: 2 388 540,75 Kč bez DPH
Financování: dotace EU – Operační program Životní prostředí
Vodní tok / Ř.km.: pravostranný přítok Divoké Orlice / 0,500 – 1,700
ČPH / IDVT: 1-02-01-001 / 10168986
KÚ: Kunštát u Orlického Záhoří
Obec / Kraj: Orlické Záhoří – Kunštát, Královéhradecký
Fotogalerie