Revitalizace Barovky

 

Vodní tok Barovka je významným pravostranným přítokem řeky Doubravy. Pramení mezi obcemi Barovice a Křemenice. Plocha povodí Barovky činí bezmála 10,5 km2. Lesní porosty, louky a pastviny zaujímají téměř 96 % plochy celého povodí a tvoří tzv. trvalý vegetační kryt.

Koryto vodního toku Barovky bylo v minulosti nevhodně technicky upraveno v délce 310 m od soutoku s Doubravou až po most silnice spojující Libici nad Doubravou s Malčí. Tímto řešením došlo k částečnému přeložení toku, narovnání trasy a vybudování příčných prahů a stupňů, které znemožňovaly migraci chráněných druhů živočichů z řeky Doubravy (vranka obecná, střevle potoční, aj.). Návrh trasy nového koryta vychází z historických katastrálních map a částečně kopíruje původní (neupravené) koryto. Délka toku se vytvořením meandrů zvýšila o 24% na necelých 380 m. V příčném profilu má koryto tvar mělké ploché misky s proměnlivostí tvarů v závislosti na trase a průtočná kapacita nového koryta je menší než před revitalizací. Vyšší průtoky budou vybřežovat na okolní přilehlé pozemky, které jsou k tomu určené. Podélný profil potoka je členitý s průměrným sklonem 1,1% a střídají se zde klidové a proudové úseky vyrovnávající původní kamenné stupně. V místech přechodů mezi oblouky jsou osazeny kamenné pasy a kamenné skluzy z lomového kamene sloužící jako stabilizační prvek proti dnové erozi. Vedle nového koryta vznikly dvě tůně, které při vyšších průtocích napájí voda z koryta Barovky. Původní trasa napřímeného koryta byla zasypána přebytečným výkopkem, poté zhutněna a zaizolována. Břehy nového koryta jsou osety travním semenem a doplněny o břehovou a doprovodnou výsadbu dřevin. Nově bylo vysázeno 149 ks listnatých stromů a 681 ks keřů.

Revitalizací byly vytvořeny předpoklady pro zvýšení druhové rozmanitosti zdejší přírody, meandrující tok s možností uplatnění přirozených korytotvorných procesů je bezesporu esteticky hodnotnější součástí krajiny než původní zahloubené a napřímené koryto s vysokými příčnými stupni.

Náklady na stavbu byly plně hrazeny z Operačního programu životního prostředí.

Projektant: Terra – pozemkové úpravy, s.r.o., Šumperk
Dodavatel: POPR, s.r.o., Hradec Králové
Realizace:  10/2013 – 4/2014
Cena stavby: 1 129 000,- Kč
Obec: Libice nad Doubravou
Kraj: Vysočina

Fotografie