Mariánská Huť – revitalizace vodních poměrů

Projekt řešil péči o chráněná území, zejména o vodní a mokřadní biotopy, formou vodohospodářské stavby s účelem změny stávajícího stavu melioračních odvodňovacích příkopů v lesním komplexu (výstavbou nových opatření pro zlepšení zadržení vody) na území CHKO Žďárské vrchy (II. zóny odstupňované ochrany) v k. ú. Český Herálec. Řešená lokalita je odvodňována soustavou sběrných a svodných melioračních příkopů. Hlavní stavební opatření byla navržena na čtyřech hlavních svodných příkopech (hlavnících) H1, H2A, H2B a H3 (kde se nachází i koryto bezejmenného LB přítoku Vortovského potoka). V rámci projektu bylo vybudováno 48 ks příčných objektů (45 jednoduchých dřevěných a 3 složité) a 10 tůní o ploše 510 m2. Cílem opatření bylo mimo jiné vytvoření podmínek pro zadržení vody v krajině, zmírnění negativních dopadů meliorací na lesní porosty a vytvoření podmínek pro snížení soustředěného odtoku převodem na odtok plošný v kombinaci se zadržením vody v terénních prohlubních nebo menších tůních. Daným opatřením se zvýší hladina podzemní vody v půdě a na větší ploše lesního pozemku, zlepší se podmínky pro různé druhy rostlin a živočichů a následně dojde ke zvýšení biodiverzity.

Projektant: Ing. Petr Dejmal, Velká Losenice
Dodavatel: AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sázavou
Realizace: 2023
Cena stavby: 748 000,- Kč bez DPH (100% dotace)
Financování: Dotace EU – Operační program Životního prostředí
Vodní tok / Ř.km.: LB přítok Vortovského potoka / 0,030 – 0,300
ČPH / IDVT: 1-03-03-006 / 10173055
KÚ: Herálec
Obec / Kraj: Herálec / Vysočina
Fotogalerie