LP Od Říček, Klopoty

Bezejmenný levostranný vodní tok pramenící pod obcí Říčky ve správě Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe se nachází se v údolí Klopotského potoka, odbočujícího z údolí řeky Tiché Orlice, 4 km severozápadně od města Ústí nad Orlicí. Řešený vodní tok  nemá celoročně stabilní průtok a jeho zavodnění je závislé na srážkových úhrnech a ročním období. Podélný spád původního koryta 2,8 – 20,5 % způsoboval při vyšších srážkových úhrnech značnou zpětnou erozi spojenou s posunem velkého množství splavenin do Klopotského potoka a následně do jeho recipientu Tiché Orlice.

Hlavním cílem opatření bylo zajištění stability koryta vodního toku v říčním km 0,0000–0,496 a zamezení transportu splavenin do nižších poloh. Tato opatření spočívala v optimalizaci odtokových poměrů, stabilizaci břehů a dna, úpravě podélného spádu a zamezení dnové a břehové erozi.

V úseku luční trati v souběhu s lesní cestou byly vytvořeny stabilizační pružné prvky pro fixaci nivelety dna odolávající vlivu chodu splavenin bez konstrukční destrukce objektů. V úseku lesní trati bylo realizováno obnovení průtočného profilu a liniová stabilizace břehů rovnaninou z lomového kamene se sklonem návodního líce 1:1,5, se stabilizací nivelety příčnými dnovými a spádovými balvanitými objekty hydrotechnické výšky 0,5 m se stabilizovanou tůní vložením příčných spádových objektů. Byly zajištěna stabilita břehů a vytvořeny podmínky pro sedimentaci transportovaných splavenin z vyšších úseků vodoteče zvýšením dna na původní niveletu.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť
Dodavatel: POPR spol. s r.o. Hradec Králové
Realizace: 2017
Cena stavby: 3.505.883,06 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Pardubický kraj
Vodní tok / Ř.km.: bezejmenný LP Klopotského potoka / 0,000-0,496
ČPH / IDVT: 1-02-02-061 / 10170909
KÚ: Říčky u Orlického Podhůří
Obec / Kraj: Orlické Podhůří / Pardubický
Fotografie