HB Bystřička – Včelákov, ř.km 4,200-4,300

Vodní tok Bystřička je levostranným přítokem vodního toku Ležák ve správě Lesů České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Labe. Vlastní zájmová lokalita se nachází v plošně a prostorově omezené údolní nivě 130 m nad obcí Bystřice v lesním komplexu CHKO Železné hory. Realizací stavby došlo k pozitivnímu ovlivnění stávajících odtokových poměru v níže položené obci a zachycení splavenin snášených vodním tokem.

Byla zhotovena konstrukce nové retenční přehrážky ze svařovaných drátokamenných košů s výplní kameniva výšky 3,5 m nad původní terén a celkové výšce 4,3 m. Pod přehrážkou je zbudován balvanitý skluz délky 13,2 m z lomového kamene o mocnosti 200-500 kg zajištěný dvěma stabilizačními pasy pro utlumení energie přepadající vody.

Přeliv přehrážky je dimenzován na průtok při Q100 = 10,7 m3.s-1. Délka přelivné hrany je 11 m s krytem dřevěnými povaly, celková délka konstrukce přehrážky činí 27,0 m, plocha sedimentačního prostoru je 460 m2 o objemu 600 m3. Přepouštění běžných průtoků ve vodním toku je realizováno odtokovými prostupy v hrázi až do zanesení zdrže splaveninami nad jejich úroveň. Poté budou převedeny bezpečnostním přelivem.

Projektant: VZD Invest s.r.o., Pardubice
Dodavatel: LTM Litomyšl, spol. s r.o., Kornice
Realizace:  2017
Cena stavby: 989.395,00 Kč bez DPH
Financování: Dotace MZe – §35 Lesního zákona – Pardubický kraj
Vodní tok / Ř.km.: Bystřička / 4,200-4,300
ČPH / IDVT: 1-03-03-087 / 10185470
KÚ: Včelákov
Obec / Kraj: Včelákov – Bystřice / Pardubický
Fotografie